Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Om mig

Jag är docent i straffrätt och har ett särskilt forskningsintresse för genus, rätt och mäns våld mot kvinnor. Jag disputerade 2007 med en avhandling som handlade om den straffrättsliga hanteringen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Min senare forskning omfattar bl.a. straffrätt, utlänningsrätt, brottsofferlagstiftning och familjerätt.  

Forskning

Mina forskningintressen kretsar framför allt kring hur mäns våld mot kvinnor hanteras och förstås i straffrätten och andra rättsliga kontexter. Mitt övergripande forskningsperspektiv lyfter fram betydelsen av samspelet mellan genus, rätt och samhälle. Mer specifikt intresserar jag mig för

  • relationen mellan jämställdhetspolitik och rätt
  • hur teorier och ideologier om straffrätten skapar hinder eller möjligheter till förändring
  • vilken roll föreställningar och förståelser om kön och våld spelar i rätten
  • våldsutsatta kvinnors mänskliga rättigheter
  • intersektionella och postkoloniala perspektiv på mäns våld mot kvinnor 

Mina tidigare forskningprojekt kan delas in i tre huvudsakliga delar. I avhandlingen problematiserade jag straffrättens förmåga att producera jämställdhet när det gäller mäns våld mot kvinnor i när relationer. Ett annat projekt rörde hur utlänningslagstiftningen förstår och hanterar våld mot  kvinnor som har immigrerat till Sverige för att inleda en relation med en i Sverige bosatt man i en situation när kvinnan saknar permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ett tredje projekt har handlat om familjerätt, framför allt en studie av i vilken omfattning fadersrättsrörelser i Sverige har påverkat lagstiftning om vårdnad, boende och umgänge samt näraliggande frågor. Därutöver har jag behandlat bl.a. sexualbrott, brottsoffers ställning i straffrätten och unga lagöverträdare.

Jag är för närvarande aktiv i två forskningsprojekt. Det första projektet har titeln "Mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer - rättsliga problematiseringar av utsatthet och ansvarstagande". Projektet bedrivs 2015-2017 i samarbete med Maria Scheffer Lindgren, Karlstads universitet, och är finansierat av Brottsofferfonden. Det andra projektet, " Våld mot kvinnor ett folkhälsoproblem - hälso-och sjukvårdens beredskap och styrning", som är finansierat av Forte, bedrivs av den tvärvetenskapliga forskargruppen Challenging Violence under 2016-2018 där jag ingår som en av fem forskare.

Undervisning

Min undervisning rör sig huvudsakligen inom områdena straffrätt samt genus och rätt. Förutom undervisning i straffrätt på termin 4 på Juristprogrammet, undervisar jag bl.a. på kursen Kriminologi med brottsofferfrågor och på polisutbildningen. Jag undervisar även i kurser på avancerad nivå som ges av Umeå centrum för genusstudier (UCGS) samt är aktiv som lärare och seminarieledare i forskarutbildningen på Genusforskarskolan vid UCGS. Jag har också ett flertal gånger anlitats som gästföreläsare i genus och straffrätt vid andra juristprogram i Sverige. Jag har vid tre tillfällen erhållit Juridiska föreningens pedagogiska pris och vid ett tillfälle varit nominerad till Studentkårens pedagogiska pris.

Jag har tillsammans med Katarina Weinehall och Nea Mellberg utvecklat och vid ett flertal tillfällen genomfört kursen Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer - samhällsansvar och samverkan, en uppdragsutbildning för myndigheter och organisationer i Västerbotten och Norrbotten.

Läsåret 1998/1999 ingick jag i styrgruppen för ett institutionsprojekt som syftade till att integrera genus- och jämställdhetsperspektiv i juristutbildningen. Jag har på olika sätt fortsatt att arbeta med dessa frågor, bl.a. genom publikationer, deltagande i konferenser och som föreläsare vid pedagogiska kurser samt genom att delta i pedagogiskt utvecklingsarbete vid andra institutioner både inom och utom Umeå universitet. Jag har också arbetat med mer allmänna pedagogiska frågor, bl.a. deltagit i framtagandet av ett pedagogiskt handlingsprogram vid Umeå Universitet och hållit pedagogiska seminarier och föreläsningar om problembaserat lärande. Under ett antal år vidareutbildade jag jämställdhetsföreträdare och prefekter vid Umeå universitet i frågor som rör jämställdhet, trakasserier och diskriminering.

Övrigt

Jag har ett flertal gånger deltagit som konsult i ett rättsbistånds-projekt i Vietnam och bl.a. utvecklat och genomfört fortbildningskurser för kronofogdar i Vietnam. Sedan 1999 har jag samarbetat med Brottsoffermyndigheten i olika projekt. Senast under 2007-2010 då jag som projektledare för Brottsoffermyndighetens regeringsuppdrag om utbildning för Polisen, Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar om bättre bemötande av sexualbrottsoffer genomförde utbildningen och utvecklade ett webbaserat utbildningsmaterial. Andra expertuppdrag jag har haft är bl.a. i utredningen bakom betänkandet Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45).

Jag ingår i anställningskommittén för lektorer vid Samhällsvetenskaplig fakultet och har varit ledamot i valberedningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Burman, Monica

Men's intimate partner violence against Sami women: a Swedish blind spot
Nordic Journal on Law and Society, 1(1-2): 194-215

2017

-

Burman, Monica
Gunnarsson, Åsa

Editorial
Nordic Journal on Law and Society, 1(1-2): 4-5

2017

-

Burman, Monica

Fathers' Rights in Swedish Family Law Reform: Taking Account of Fathers' Violence Against Mothers
Canadian Journal of Women and the Law, 28(1): 152-181

2016

-

Burman, Monica

Ungdomspåföljder och barns rättigheter

2016

-

Burman, Monica

Blaming violent men - A challenge to the Swedish criminal law on provocation
Women's Studies, 46: 88-95

2014

-

Burman, Monica
Öhman, Ann

Challenging gender and violence: Positions and discourses in Swedish and international contexts
Women's Studies, 46: 81-82

2014

-

Burman, Monica

Genusperspektiv på straffrätt

2013

-

Burman, Monica

Immigrant Women Facing Male Partner Violence - Gender, Race and Power in Swedish Alien and Criminal Law
feminists@law, 2(1): 1-26

2012

Hämta

Burman, Monica

Mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter och jämställdhet: Bakgrund och kritiska perspektiv

2012

-

Burman, Monica
Svensson, Eva-Maria
Andersson, Ulrika; et al.

På vei: Kjønn og rett i Norden

2011

-


Sidansvarig:

Utskriftsversion