Till umu.se

Särskild företrädare för barn - En studie av brottsoffrets företrädare i straffprocessen

Detta forskningsprojekt (2015-2016) avsåg att fördjupa kunskapen om särskild företrädare för barn – att utforska och analysera underliggande värderingar och de hinder och möjligheter som den särskilde företrädaren möter – genom en analys av rättsligt material och genom intervjuer med yrkesverksamma. Projektet finansierades av Brottsofferfonden och leddes av Maria Forsman, Juridiskt forum.

Barn i utsatta situationer är många gånger helt beroende av att myndigheter tar tillvara deras rättigheter och har få effektiva medel att utkräva sin rätt. I en nylig global rankning av barns tillgång till rättvisa (access to justice) genomförd av CRIN hamnar Sverige på plats 54 i världen. Även när Barnkonventionen blir svensk lag, återstår en mängd åtgärder och förbättringar för att barn ska kunna tillförsäkras och hävda sina rättigheter.

I den kontext som studeras här, barns utsatthet för föräldrars våld och övergrepp, ställs maktrelationerna mellan föräldrar och barn – och mellan barn, föräldrar och myndigheter – på sin spets. En mängd sammansatta rättsliga frågor och svåra avvägningar uppkommer när den som befaras utsätta barnet för våld eller övergrepp också företräder barnet i rättsliga frågor. Inte minst aktualiseras barnets behov av ett oberoende rättsligt ombud.

Frågan om oberoende rättsliga företrädare för barn handlar om att balansera rättigheter och lösa intressekonflikter inom en sfär (familjen) där rättssystemet förutsätter intressegemenskap. Det handlar också om hur barnets rätt tas tillvara på ett oberoende sätt, på basis av de roller som juridiska ombud ges och utövar. I detta forskningsprojekt utforskas och analyseras både de avsedda och praktiska rollerna för en särskild företrädare för barn.

Lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn infördes år 2000 för att vårdnadshavares bestämmanderätt över barnet inte ska hindra polisutredningar rörande vårdnadshavares befarande våld eller övergrepp mot barnet. En särskild företrädare för barn har att, i vårdnadshavares ställe, ta tillvara barnets rätt under förundersökning och i efterföljande rättegång. Ett oberoende rättsligt ombud kan möjliggöra barnets tillgång till rättvisa och tillse barnets rätt då denne står fri i förhållande till både myndigheter och föräldrar. Företrädaren har samtidigt att hantera situationer som innefattar komplexa intressekonflikter. Därför ställs också i lagen särskilda krav på kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper.

I forskningsprojektet analyserades bland annat följande frågor:

  • På vilket/vilka sätt avser lagen om särskild företrädare för barn att stärka barnets rätt? Handlar det om barnets bästa eller (endast) straffrättssystemets bästa?
  • Vilka roller avser – och kan - den särskilde företrädarens ha i förhållande till barnet (och hans eller hennes bästa, respektive egna synpunkter)? Vilka roller i förhållande till ingripandesystemet som helhet?
  • Hur ska de särskilda lämplighetskraven förstås och uppfyllas? Hur ser juristen själv på uppdraget att företräda barnets rätt och bästa?

Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Projektledare Maria Forsman

Kontaktinformation

Maria Forsman
Juridiskt forum vid Umeå universitet
901 87 Umeå 

Kontaktformulär

På gång i projektet

Projektet avslutades den sista februari 2017.

Två publikationer är under bearbetning/tryck.

Presentationer och konferenser

2016

Presenterade paper "Särskild företrädare för barn - Att företräda det brottsutsatta barnets rätt och bästa" vid Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens. Stockholm 9 nov 2016.

Barnveckan: Föreläsning om Abusive Head Trauma – Medicinska och juridiska perspektiv, Östersund 25-28 april 2016.

♦ Presenterade paper "Lawyering for child victims - Swedish gaps and gains" vid Law & Society Annual Conference (LSA) i New Orleans, juni 2016.

2015

♦ Presenterade paper vid internationella kongressen "Children and the Law", vid University Fernando Pessoa i Porto, Portugal, juni 2015.

♦ Presenterade paper/workshop vid ISPCAN 14th European Regional Conference on Child Abuse and Neglect i Bukarest, Rumänien, sept 2015.

Relaterade kurser vid Juridiskt forum

Barnrätt 15 hp

Straffrätt i kontext 15 hp

Humanjuridik 15 hp