ReTax - En genusvetenskaplig kritik av skatteneutralitet

Reella politiska prioriteringar materialiseras och formaliseras genom skattesystemet och den offentliga budgeten. Moderniseringen av skatterna möjliggjorde framväxten av välfärdsstater vars främsta uppgift var att forma sociala trygghetssystem byggt på solidaritet inom ramen för kapitalistiska ekonomier. Solidaritetstanken var dock snäv redan från början. Med rötter ända ner i romersk rätt var grundtanken i både skatte- och socialpolitik att familjeförsörjaren skulle värnas som den viktigaste enheten i fördelningen av arbete och kapital mellan stat, hushåll och marknad. Detta synsätt har i grunden präglat inkomstbeskattningen av familj, försörjare, kapital och företag. Det är i realiteten endast de nordiska välfärdsstaterna som erkänt att den här typen av skattesystem inte gynnar ekonomisk jämställdhet genom att utveckla en skattemodell som värnar om två-försörjarfamiljen.

Forskningen i projektet ReTax - Rethinking tax neutrality – a multiple gender critique of fiscal structures går ut på att från många olika infallsvinklar, hämtade från teori och praktik, kritiskt studera hur bristen på genusanalyser i skattereformer från världens alla hörn innebär att kvinnors ekonomiska livsvillkor aldrig erkänns eller förbättras. Denna situation står i direkt strid med FN:s Kvinnokonvention och Peking-plattform.

Projektet är uppbyggt runt fem teman. Det första temat studerar vilka aktörer, processer och strukturer som format skattelagstiftning och skatteadministration i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Spanien och Kanada. Det andra temat lyfter fram och kritiserar de osynliga effekterna av genusneutrala skattepolitiska överväganden i både system-och detaljfrågor. Hur skillnader i kvinnors och mäns arbete påverkas av och påverkar utformningen skatter utgör ett tredje tema. Skattelegitimitet och skatteadministrationens roll i att skapa ett hållbart förtroende mellan skattebetalare och stat, samt betydelsen av genuskompetens i denna fråga behandlas i det fjärde temat. Det femte temat går in på de stora frågorna om genusmedvetna budgetprocesser och hur makten över skattesystem alltmer påverkas av internationella organisationer som varken behöver följa Kvinnokonventionen eller nationell jämställdhetslagstiftning.

Forskare från åtta länder deltar projektet, forskargruppens huvudsakliga kompetens ligger inom skatterätt och skatteekonomi. Inslaget av att historiskt belysa en utveckling av våra skattelagar och skatteadministrativa system i olika länder är viktigt. Den antropologiska studien av interaktionen mellan skatteförvaltning och skattebetalare ger en ny dimension på hur viktigt det är att bygga ett rättvist skattesystem inifrån och ut. Vackra deklarationer om rättvisa och jämställdhet räcker inte för att möta de utmaningar som välfärdsstaterna står inför. Män och kvinnors fiskala och sociala medborgarskap bör leva upp till den standard som är satt av FN.


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Om ReTax

ReTax - Rethinking tax neutrality – a multiple gender critique of fiscal structures and processes finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse med 6,500,000 kr under perioden 2016-2020.

Intervju: Miranda Stewart

Striving for gender equality in tax and welfare law

Striving for gender equality in tax and welfare law

Women are disadvantaged by Australia’s current tax and transfer policies. Professor Miranda Stewart at the Australian National University in Canberra, tries to raise awareness of this issue to support politicians and policy-makers to make informed decisions in the future. Läs artikeln

Kontaktinformation

Projektledare
Professor Åsa Gunnarsson
E-post: asa.gunnarsson@umu.se