Till umu.se

Mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer - rättsliga problematiseringar av utsatthet och ansvarstagande

Syftet med detta forskningsprojekt är att ur ett postkolonialt perspektiv belysa och problematisera hur ansvar tas för problemet mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer i Sverige på nationell nivå och inom det samiska samhället. Medverkande forskare är Monica Burman, Juridiskt forum (projektledare) och Maria Scheffer-Lindgren, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet. Projektet pågår under 2015-2017 och är finansierat av Brottsofferfonden.

Mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer är ett i det närmaste outforskat fält i Sverige, Norge och Finland. Det har dock i olika sammanhang framkommit att våld förekommer och att våldsutsatta samiska kvinnor möter svårigheter vad gäller att skydda sig mot våld eller i övrigt förändra sin situation. Forskaren Margareta Uttjek har i en rapport för Sametingets räkning pekat på bl.a. bristen på kulturkompetent hjälp och stöd till utsatta kvinnor. Även Tidskriften Samefolket (nr 8-9 2014) belyser flera problem, bl.a. kvinnornas dubbla utsatthet, den tystnadskultur som råder runt våldet inom det samiska samhället samt bristen på specialiserat stöd för samiska kvinnor i Sverige. I en rapport 2010 från Folkhälsoinstitutet (numera Folkälsomyndigheten) framgår bl.a. att våldsutsatta samiska kvinnor rapporterade många upplevelser av negativt bemötande av svenska myndigheter. Även FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor förmedlar att våldsutsatta samiska kvinnor riskerar att mötas av diskriminering och ofta tvekar inför att söka hjälp från majoritetssamhällets myndigheter och organisationer.

Utgångspunkter

Projektet hämtar hämtar inspiration från en postkolonial förståelse av mäns våld mot kvinnor som lyfter fram att våld mot kvinnor inom urfolk behöver studeras med dubbla perspektiv. En viktig utgångspunkt är att jämställdhet, mänskliga rättigheter för urfolk och kvinnor samt våld mot kvinnor i en samisk kontext behöver hanteras både externt och internt om autonomi och självbestämmande för urfolken ska kunna uppnås (se t.ex. Rauna Kuokkanen, 2015, “Gendered Violence and Politics in Indigenous Communities. The cases of aboriginal people in Canada and the Sami in Scandinavia,” International Feminist Journal of Politics, 17).

Projektet bottnar dels i en förståelse av hur underordningen av samerna som urfolk genom en fortgående kolonialisering genom bl.a. lagar har påverkat och påverkar genusrelationer, dels en problematisering av hur våldet förklaras, bemöts, motverkas eller understöds inom det samiska samhället. I projektet berörs bl.a. diskriminerande praktiker i våldsutsatta samiska kvinnors möten med majoritetssamhällets institutioner, normer i det samiska samhället samt vilka konsekvenser t.ex. jämställdhets- och samepolitiken samt koloniala lagar som Rennäringslagen får för våldsutsatta samiska kvinnor.

Etik och urfolksmetodologi

Den svenska staten och forskare från majoritetssamhället har gjort sig skyldiga till många övergrepp mot det samiska folket. Forskning har med andra ord varit starkt bidragande till kolonialisering och förtryck. Sverige saknar, till skillnad mot flera andra länder, forskningsetiska riktlinjer för forskning som rör urfolk. Vi hämtar inspiration från internationell litteratur om dekoloniserande metoder samt förhållningssätt och praktik som har utvecklats inom svensk samisk forskning.

Urfolksmetodologi och etik handlar bl.a. om att skapa respektfulla och ansvarsfulla relationer samt en forskningspraktik som tar utgångspunkt i  det samiska samhället. Ambitionen är att försöka undvika förtryck och asymmetriska relationer som följer av ett kolonialistiskt tankesätt. Detta innebär att vi inriktar oss på bl.a. följande:

  • Att höja kunskapen hos oss som forskare från majoritetssamhället vad gäller samisk kultur, kolonialisering, samisk historia, levnadsvillkor och förtryck osv.
  • Att samarbeta med samiska organisationer, forskare och personer med kunskap och insyn i olika samiska kontexter.
  • Att vi kontinuerligt ägnar oss åt kritiska självreflektioner kring den egna priviligerade positionen och etiska frågor som t.ex. i vems intresse kunskapen i projektet skapas och vad den ska användas till.
  • Att återföra kunskapen till det samiska samhället på ett för det samiska samhället konstruktivt sätt.

Vad vill vi uppnå med projektet?

Vår ambition är att skapa en kunskapsbas för framtida forskning, aktivism, policyarbete och lagstiftning inom ett i Sverige eftersatt brottsofferområde. Vår förhoppning är också att projektet ska stärka de krafter som finns i det samiska samhället som vill arbeta för en förändring av våldsutsatta kvinnors situation och leda till en utveckling av stödstrukturer såväl inom det samiska samhället som i majoritetssamhället.

Arbetet i projektet utgår från följande frågeställningar:
1) Hur ser situationen ut för samiska kvinnor som utsätts för våld av samiska manliga partners eller före detta partners?
2) Hur uppmärksammas och förstås mäns våld mot samiska kvinnor i lagstiftning, policys och inom det samiska samhället och vilka åtgärder har vidtagits?
3) Vilka konsekvenser för våldsutsatta samiska kvinnor får nuvarande lagstiftning, policys och det samiska samhällets arbete för att uppmärksamma och motverka våldet?
4) Vilken betydelse har det ovanstående för vilket ansvar som tas och bör tas för att stödja utsatta samiska kvinnor och i övrigt för att motverka våldet?

Intervjuer och dokumentanalyser

Projektet genomförs i huvudsak med hjälp av intervjuer och analyser av offentliga dokument.

Intervjuer genomförs med
(1) våldsutsatta samiska kvinnor,
(2) frivilligorganisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta samiska kvinnor,
(3) organisationer, nätverk, nyckelpersoner m.fl. inom det samiska samhället som arbetar med eller har annan kunskap i frågan.

Dokumentanalyserna omfattar rättsligt material (t.ex. lagstiftning och offentliga utredningar) och nationella policydokument som rör samepolitik, jämställdhet, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter.


Sidansvarig: Monica Burman

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Monica Burman
Juridiskt forum vid Umeå universitet
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 66 32

Mobil:  070-345 31 81

Kontaktformulär

På gång i projektet

Vi kommer gärna och informerar om projektet. Om du/ni har frågor, synpunkter eller kommentarer eller vill bidra med något i projektet är ni välkomna att kontakta projektledaren.

Måndag 7 mars medverkar Monica Burman i en workshop om Rätt och rättvisa för jämställdhet i Arktis på temat Mäns våld mot samiska kvinnor - en blind fläck i kolonisationens spår. Mer om evenemanget här

Torsdag 8 september 2016 presenterar Monica Burman projektet vid ett lunchseminarium arrangerat av Arcum. Mer om seminariet här.

Onsdag 5 oktober 2016 presenterar Monica Burman delar av projektet vid 9th Polar Law Symposium i Akureyri, Island.

Onsdag 9 november 2016  presenteras några resultat från projektet vid Brottsoffermyndighetens Viktimologiska konferens.

Monica Burman medverkar i Lars Thomasson Symposiet som den 8 mars 2017 arrangeras av Vaartoe, Umeå universitet, under Ubmejen Biejvieh, samiska veckan i Umeå.

Nätverk och samarbeten

CeSam

TUARQ

Arcum

Publikationer

Burman, Monica (2017), Men’s intimate partner violence against Sami women – a blind Swedish spot. Nordic Journal on Law and Society 1:1-2
Länk till artikeln

Media

Inslag i Sameradion om projektet

Tidningen Samefolket uppmärksammar våldet

Länstidningen i Östersund skriver om Folkhälsoinstitutets rapport

Mäns våld mot samiska kvinnor och projektet uppmärksammas på Sametingets hemsida

Diktbok om våld mot samiska kvinnar presenteras på samer.se

"Slik er det bare" - Anne Karen Sara från den norska samiska ungdomsorganisationen Noereh reflekterar över jämställdhet och våld mot kvinnor inom Sapmi.

Våldsutsatthet, bl.a. mot samiska kvinnor, berörs i en Kunskapsöversikt om samers psykosociala ohälsa som har genomförts av Sametinget på uppdrag av Socialdepartementet.

Uttalande antaget vid årsmöte för föreningen Niejda - Chicks in Sapmi den 16 augusti 2016.

"Den mørke hemmeligheten", reportage i Norska VG om sexuella övergrepp i ett samiskt samhälle.

Inslag 16 februari 2017 om samiska kvinnors våldsutsatthet i Oddasat.

En rapport om våld i nära relationer i norska Sápmi lanserades 8 mars 2019.

Inslag i NRK Sápmi om våld i nära relationer.