FairTax - 23 miljoner kronor till forskning om Europas framtida skattepolitik

Åsa Gunnarsson, professor i juridik, har som första forskare vid Umeå universitet blivit projektledare och beviljats medel av EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Med en budget på omkring 740 miljarder kronor är Horisont 2020 världens största satsning på forskning och innovation.

Professor Åsa Gunnarsson

I ett projekt om hållbara, effektiva och rättvisa skatter ska en internationell forskargrupp ta fram strategier och rekommendationer om hur EU ska utveckla sin skattepolitik. Denna tvärvetenskapliga grupp består av forskare från nio universitet i Europa samt ett i Brasilien och ett i Kanada. Arbetet kommer att pågå under fyra år med start nu i mars. Det är skatteprofessor Åsa Gunnarsson vid Juridiskt forum på Umeå universitet som ska leda projektet Revisioning the ”Fiscal EU”: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies. 

Skatterättvisa en ledstjärna

Den långa titeln förkortas FairTax, vilket lyfter fram de olika infallsvinklar på skatterättvisa som utgör ett genomgående tema i delprojekten. Vad som menas med paroller om rättvisa skatter har under lång tid stått i den skattepolitiska debattens centrum. Den politiska maktens syn på hur skatter ska betalas, och till vad de ska betalas, ger ofta direkt effekt hos varje enskild medborgare.

Nyskapande skatteforskning om harmonisering och EU-skatter

Den skatteforskning som planeras ställer frågor som är nyskapande och gränsöverskridande. Ett centralt ämne för projektet är hur långt EU:s skattepolitik och centrala förvaltning får, kan och vill styra över medlemsländernas skattelagar. EU kommissionen står uppenbarligen inför stora sociala och ekonomiska utmaningar. Skattebaserna ska vara hållbara och samtidigt uppfylla målen om god miljö, ekonomisk tillväxt och social trygghet. Motstridiga intressen, global skattekonkurrens och skatteparadisens utbredning underminerar dessutom möjligheterna att ens nå halvvägs till de skattepolitiska idealen om goda skattesystem. Kommissionen har därför beställt forskning som kan ge vägledning i de stora policy-frågorna om hur skattesystemen i EU:s medlemsstater ska kunna harmoniseras och hur planen om ett eget EU-skattesystem kan påbörjas. ”Och det är denna minst sagt avancerade uppgift som vi i FairTax har fått förtroendet att utföra”, säger projektets koordinator Åsa Gunnarsson. Det är framförallt forskarna vid WIFO i Wien som ska arbeta med den kontroversiella problematiken kring gemensamma miljöskatter och en EU-skatt på företrädesvis den finansiella sektorn för att skapa en hållbar miljöpolitik och en hållbar EU-budget.

Skatter i en samhällelig kontext

FairTax kommer att kritiskt studera vad som krävs för att åstadkomma likriktade regelverk, institutioner och ekonomiska system utifrån många olika aspekter på de sociala och ekonomiska utmaningar som EU står inför. Det är uppenbart att det finns grundläggande politiska, rättsliga, praktiska och kulturella skillnader mellan EU:s länder som utgör hinder för enhetliga skattesystem och samordnad skatteadministration. ”Denna komplexitet brukar vanligen inte beaktas i skatteforskning som snarare försöker isolera skatteproblem från en bredare samhällskontext”, hävdar Åsa Gunnarsson. ”I FairTax bygger vi istället in skatternas betydelse för olika samhällsproblem i våra forskningsfrågor.” En ledstjärna för hur projektidén har designats är att Europas framtida välfärd handlar om av vem och ur vad välfärden ska finansieras samt för vem och till vad. Dessa frågor innehåller också en maktdimension som innebär att vissa grupper av skattebetalare är röststarkare än andra. Alla forskare i projektet kommer att engageras i de två delprojekt som ska handla om dessa normativa grunder för hur skattesystem i Europa har utvecklats och vilka konkurrerande intressen som styrt utvecklingen. Denna utveckling ska jämföras med kluster av skattereformer som genomförts eller utretts inom särskilt OECD och de så kallade BRICS-länderna.

Sambandet mellan skatter och sociala förmåner

Sambandet mellan inkomst- och utgiftssidan i statsbudgeten är således en viktig del i många av forskningen inom FairTax. Ett delprojekt som leds av det irländska partneruniversitet, National University of Irland, handlar om vad som ska förstås som hållbara skatter i förhållande till skatterättvisa mellan generationer. Massprotesterna mot ”pensionsskatten” på Irland visar tydligt på vilka allvarliga förtroendekriser som uppstår när sambandet mellan vad som betalas in och vad som faller ut upplevs som orättvist. Betydelsen av sambandet mellan skatter och förmåner för att uppnå ökad ekonomisk jämställdhet ska belysas i ett delprojekt som är placerat vid Umeå universitet i vilket också forskare från Kings College, London och Queens University, Kingston ska medverka.

Skattemoral och skattehantering

För att skapa en ny grund för EU:s skattepolitik krävs förstås en hög skattemoral i vid mening och på många olika plan som måste bygga på ett förtroende mellan stat och breda grupper av skattebetalare. I flera delprojekt ska rekommendationer och modeller för hur skadlig konkurrens ska kunna kan undvikas.  Att harmonisera bolagsskatterna i Europa står högt på dagordningen. Forskarna vid Mendels universitet, Brno, kommer att arbeta med modeller för hur en gemensam skattebas för bolag ska kunna genomföras inom EU. En forskargrupp vid universitetet i Exeter ska arbeta med den andra sidan av myntet, nämligen de stora bolagens skattemoral. För att motverka skattefusk vill EU öka samarbetet kring med de stora bolagen, deras skatterådgivare och de nationella skattemyndigheterna i frågor som rör skattehantering.

Ytterligare ett delprojekt ska arbeta med skattemyndigheternas betydelse för att skapa en bättre skattemoral. Projektet leds av Linköpings universitet och kommer genom samarbetet med handelshögskolorna i Köpenhamn respektive Oslo koncentrera sig på hur de skandinaviska skattemyndigheterna samverkar för att vinna skattebetalarnas förtroende. Detta arbete är betydelsefullt också för den återkommande frågan om skatteharmonisering inom EU. Skattemyndigheterna har en avgörande betydelse för hur de skattepolitiska förhoppningarna ska genomföras i praktiken.

”FairTax vill visa på nya vägval för europeisk skattepolitik”, avslutar Åsa Gunnarsson


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Kontaktperson för FairTax

Projektkoordinator

Professor Åsa Gunnarsson
E-post: asa.gunnarsson@umu.se
Tel: 090-786 59 31