Till umu.se

Juridisk översiktskurs: Kön och rättvisa, 15 hp

Välkommen till Juridisk översiktskurs: Kön och rättvisa HT 2017

Kursen startar måndagen den 28 augusti. Självregistrering används, och registreringen kommer att vara öppen mellan 21 augusti och 30 augusti. Det är mycket viktigt att du registrerar dig under dessa dagar för att behålla din plats på kursen!

Självregistrering sker här: http://www.student.umu.se/registrering

Om du är antagen men inte tänker går kursen, är vi tacksamma om du meddelar det så snart som möjligt till kursadministratör Emma Lind: emma.lind@umu.se

På kursen används lärplattformen Moodle, som görs tillgänglig i samband med kursstart. Där kommer all information, material och examinerande uppgifter att finnas. Gör det till en vana att regelbundet besöka kursplattformen så att du inte missar viktig information. Kursens Moodle-sida görs tillgänglig i samband med kursstart.

För antagna studenter som ännu inte har ett användarkonto, umu-id, aktivera det på: www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/aktivering/

Aktuell kursplan, kurslitteratur och schema finns tillgängliga i högerspalten på denna sida och kommer även att finnas tillgängliga via lärplattformen.

Kursen är helt webbaserad och bygger till stor del på självständig inläsning och förberedelser. Kurslitteraturen är obligatorisk och i den ingår gällande lagtext. I vilken form ni använder lagtext är av mindre betydelse, den finns i olika former såsom lagbok eller via databas (t ex Zeteo som finns tillgänglig gratis på universitetsbibliotekets hemsida via umu-id-inloggning). Det finns olika slags forum på lärplattformen där du kan diskutera med de andra kursdeltagarna eller få svar från en lärare.

Kontakter

Kursansvarig lärare:
Johanna Jers

Frågor om antagning och kursadministration:
Emma Lind

Om du undrar över något som har med kursens innehåll att göra är du välkommen att höra av dig till kursansvarig lärare.

Kursens upplägg och examination

Kursen ges på halvfart online på lärplattformen Moodle som publiceras vid kursstart. Undervisningen består till stor del av föreläsningar. Föreläsningarna ersätter inte kurslitteraturen utan är introducerande och problematiserande i relation till de olika ämnena. 

Problembaserat lärande, PBL, används och med detta avses att studenternas inlärning sker med utgångspunkt i juridiska och samhälleliga problem. Som stöd i inlärningsprocessen erbjuds schemalagda frågeforum där studenter får möjlighet till handledning av lärare på kursen. Det finns även löpande diskussionsforum där du kan diskutera med de andra kursdeltagarna.

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer och examinationen sker genom godkänt resultat på individuella tester och andra skriftliga uppgifter samt godkänt resultat på individuell hemtentamen.

De obligatoriska momenten är markerade i schemat och dessa måste genomföras för att bli godkänd på kursen. Se vidare i kursplanen gällande förväntade studieresultat samt närmare om betygssättning vid examination.

Kursen bygger alltså till stor del på studenternas självständiga arbete, och kurslitteraturen bör införskaffas i god tid innan kursstart.

Välkommen!


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kurslitteratur

Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria (2009) Genusrättsvetenskap. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (obligatorisk)

Mägi, Erik och Zimmerman, Lina-lea (2015) Stjärnfamiljejuridik, Gleerups förlag (obligatorisk)

Nyström, Birgitta, Staaf, Annika och Zanderin, Lars (2016) Rätt och rättssystem – En introduktion för professionsutbildningar, Liber förlag (OBS, ny upplaga med utgivning i augusti) (obligatorisk)

Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin (2014) Diskrimineringslagen: från princip till praktik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (obligatorisk)

Kurslitteraturen inklusive gällande lagtext är obligatorisk. Gällande lagtext i tryckt form kan användas, t.ex. olika författningssamlingar, men även hämtas från databaser (t.ex. Zeteo som finns tillgänglig gratis på universitetsbibliotekets hemsida via umu-id-inloggning).

Annan obligatorisk litteratur i form av artiklar och texter som tillhandahålls eller görs tillgänglig av utbildningsanordnaren